اقدامات تکمیلی بعد از نصب ویندوز

پس از نصب ویندوز چه اقدامات تکمیلی باید انجام دهیم؟